O K C O M

Loading

ทางบริษัทจะคืนเงินให้ก็ต่อเมื่อ

  1. บริษัทส่งงานล่าช้ากว่ากำหนดตามที่ตกลงไว้อันเกิดจากบริษัทเอง หากเกิดการล่าช้ากรณีที่เกิดจากการลูกค้าไม่ส่งข้อมูล หรือส่งข้อมูลช้าเกินไป ทางบริษัทจะไม่คืนเงินในทุกกรณี
  2. บริษัทผิดสัญญาในการออกแบบ และดูแลเว็บไซต์
        2.1 การผิดสัญญาในที่นี้หมายถึงการไม่ดำเนินการให้ตามที่ลูกค้าร้องขอ ในกรณีที่มีข้อจำกัดเรื่อง Theme ที่ใช้งาน หรือ Plugin จะไม่อยู่ในเงื่อนไข

ระยะเวลาในการคืนเงิน

  1. หากมีการสตรวจสอบแล้วว่าทางบริษัทผิดเงื่อนไขจริง เราจะดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้าภายในระยะเวลา 3 วัน

สามารถติดต่อบริษัทจากช่องทางใดได้บ้าง ?